işyeri hekimi ETİK SORUNLARI

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

türk hukukunda işyeri hekimi

işyeri hekimi

TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİ HEKİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ETİK SORUNLAR

Işyeri hekimlerinin İşHek. Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülükleri bulunduğu gibi sırf hekim olmalarından doğan yükümlülükleri de bulunmaktadır. İşHek.görevini ifası sırasında her iki açıdan da yükümlülüklere uymalıdır.

işyeri hekimi

                                       İşHek. Görevleri

“İşhek. ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”‘in 9.maddesinde beş temel başlık altında toplanmıştır.Bunlar;

 • Rehberlik
 • Risk Değerlendirmesi
 •  Sağlık Gözetimi
 • Eğitim, bilgilendirme, kayıt
 • İlgili birimlerle işbirliği

1. Yönetmelikte Yer Alan Yükümlülükler

İşHek. Yön. m.11’de işyeri hekiminin birtakım yükümlülüklerine yer verilmiştir. Bunlar;

 •  Sadakat borcu ile görevin icrası sırasındaki diğer yükümlülükler
 • Yetkili merciye ihbar yükümlülüğü

Bu yükümlülüğe uymamanın yaptırımı olarak yetki belgesinin askıya alınması öngörülmüştür.

 •  Alınması gereken tedbirleri onaylı deftere yazma yükümlülüğü

Meslek hastalığı teşhisi halinde sevk yükümlülüğü

2. İşyeri Hekiminin Hekim Olarak Yükümlülükleri

İşyeri hekiminin mesleğini icrası sırasında bazı yükümlülüklerini ihlali halinde hukuki ve cezai sorumluluk söz konusu olabilmektedir. Bu bakımdan işyeri hekiminin, hekimlik mesleğinin gerektirdiği aşağıda belirtilen yükümlülüklerini de yerine getirmesi beklenir.

 • Teşhise ilişkin yükümlülükler
 •  Sadakat borcu ve özen yükümlülüğü
 • Çalışanı aydınlatma yükümlülüğü
 • Sır saklama yükümlülüğü

              1. Hukuki Sorumluluk

a-) İşyeri Hekiminin Çalışanlara Karşı Sorumluluğu

     b-) İşverenin İşyeri Hekimine Rücu

      c-) Sosyal Güvenlik Kurumunun İşyeri Hekimine Rücu

             2. Cezai Sorumluluk

 • TCK madde 85

  (İşyeri hekiminin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı fiili neticesinde ölüm meydana gelmiş ise)

 • TCK madde 89

  (İşyeri hekiminin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı fiili neticesinde çalışan yaralanmış ise)

                   Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm
  1. Uygulamadaki Sorunlar

  a-) İşverenlerin İşyeri Hekimi Seçimini Kötüye Kullanması Sorunu

  b-) İşyeri hekimlerinin çalışma saatlerinin yönetmeliğe uygun olmayan şekilde düzenlenmesi sorunu

  c-) Periyodik muayeneler sorunu

  Periyodik muayeneler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda tanımlanmıştır.

  d-) İşyeri hekimliğinin kötüye kullanılması sorunu

  İşyeri hekimliğinin bir diğer etik sorunu da ülkemizde işyeri hekimliğinin tabiri caizse işverenler açısından çalışanların içinden çürükleri ayıklamak olduğu görüşüdür.

  https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786053006268

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin